PROGRAM / ABSTRAKTY

 

PROGRAM KONFERENCJI


DZIEŃ PIERWSZY – 14 LISTOPADA 2022 (PONIEDZIAŁEK)

9.00 – 9.30         POWITANIE GOŚCI, OTWARCIE OBRAD:

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej 
Dr hab. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Wystąpienie wprowadzające:

Monika Bogdanowska, Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
▪ “Rekomendacje dotyczące oceny i profilaktyki zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji” – omówienie projektu dokumentu


ARCHEOLOGIA

 9.30 – 11.35        PANEL PIERWSZY: ARCHEOLOGIA

prowadzenie:       Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

9.30 – 9.55

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii)

Zatopiony świat naszych przodków – o potrzebie ewidencji stanowisk podwodnych AZP

9.55 – 10.20

Ryszard Kaźmierczak, Wojciech Chudziak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii)

Ochrona dziedzictwa archeologicznego w obliczu zmian klimatycznych i antropopresji na środowisko wodne

10.20 – 10.45

Jacek Gackowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii), Małgorzata Mileszczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii, Pracownia Archeologii Podwodnej)

Pradziejowe osiedla nawodne Polski północno-wschodniej. Dziedzictwo istniejące czy bezpowrotnie utracone?

10.45 – 11.10

Henryk P. Dąbrowski (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

Zmiany środowiska półwyspu Jeziora Biskupińskiego – wyzwanie dla mieszkańców, badaczy, muzealników

11.10 – 11.35

Mariusz Fejfer (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

Monitorowanie warunków środowiska drewnianych reliktów osady ludności kultury łużyckiej w Biskupinie

11.35 – 12.00        PRZERWA

12.00 – 13.15        PANEL DRUGI: ARCHEOLOGIA

prowadzenie:       Agata Byszewska-Łasińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

12.00 – 12.25

Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

Podwodne dziedzictwo kulturowe w Polsce w obliczu zmian klimatycznych oraz inwestycji morskich

12.25 – 12.50

Piotr Samól (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)

Gdańsk – miasto nad wodą?

12.50 – 13.15

Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), Tomasz Kalicki, Marcin Frączek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku)

Wiatr, woda, człowiek…  Studium dynamiki zmian i zagrożeń stanowisk wydmowych na przykładzie Grądów-Woniecko w woj. Podlaskim

13.15 – 14.10       PRZERWA

14.10- 16.00        PANEL TRZECI: ARCHEOLOGIA

prowadzenie:         Henryk P. Dąbrowski (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

14.10 – 14.35

Paweł Wira (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Chełmie)

Problematyka historycznych i współczesnych izolacji przeciwwilgociowych na przykładzie XVIII-wiecznej cerkwi unickiej pw. Św. Mikołaja w Chełmie, woj. lubelskie

14.35 – 15.00

Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Mateusz Dobek, Grzegorz Gajek, Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Hydrologii i Klimatologii), Stanisław Gołub (Usługi Archeologiczne w Chełmie)

Monitoring mikroklimatyczny w kryptach Bazyliki p.w. Narodzenia NMP w Chełmie

15.00 – 15.15

Agata Byszewska-Łasińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Ochrona archeologicznego dziedzictwa podwodnego w teorii i w praktyce

15.15 – 15.30

Agnieszka Makowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w dobie intensywnych zmian klimatycznych: Program AZP+ i projekt TRIQUETRA

15.30 – 16.00       DYSKUSJA I WNIOSKI

prowadzenie:        Agnieszka Makowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)


DZIEŃ DRUGI – 15 LISTOPADA 2022 (wtorek)

WODA i ZABYTKOWA ZIELEŃ

9.00 – 10.00          PANEL PIERWSZY: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ

prowadzenie:        Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska, SPAK)

9.00 – 9.20

Dorota Sikora (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie)

Historyczne elementy wodne wobec zmian klimatu – na przykładzie krajobrazu Wilanowa i jego rezydencji filialnych

9.20 – 9.40

Piotr Sikorski, Daria Sikorska, Piotr Archiciński, Adrian Hoppa, Marta Melon (Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie)

Ocena usług ekosystemowych świadczonych przez rezydencję królewską w Wilanowie jako przykład rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego dla poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony krajobrazu kulturowego 

9.40 – 10.00

Katarzyna Balik, Maciej Świątkowski, Magdalena Lisowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Woda na terenach zabytkowych założeń parkowych – wybrane aspekty działań konserwatorskich

10.00 – 11.40 PANEL DRUGI: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ

prowadzenie:        Anna Staniewska (Politechnika Krakowska)

10.00 – 10.30

Jenny Pfriem (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Instytut Architektury Krajobrazu)

Postępowanie w przypadkach zagrożenia powodziowego i ze szkodami spowodowanymi powodzią w ogrodzie krajobrazowym w Wörlitz w okresie jego powstawania (lata 60. XVII w. do 1817 r.) 

Dealing with the risk of highwater and flooding in the Wörlitz landscape garden during its formation (1760s to 1817) (wykład tłumaczony z języka niemieckiego)

10.30 – 11.00

Heike Tenzer (Krajowy Urząd Ochrony Zabytków i Archeologii Saksonii-Anhalt)

Zasób wodny – aktualne problemy w ochronie zabytkowych ogrodów. Wybrane przykłady z Saksonii-Anhalt dotyczące wpływu zmian klimatycznych

Water resources – current issues in the conservation of historic gardens: Selected examples from Saxony-Anhalt concerning the impact of climate change (wykład tłumaczony z języka niemieckiego)

11.00 – 11.20

Renata Stachańczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Woda w kompozycji parku krajobrazowego i konsekwencje zmian jej poziomu w kontekście prac konserwatorskich, na przykładzie Parku Mużakowskiego

11. 20 – 11.40

Joanna Rayss (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Rayss Group Sp. z o.o)

Ekosystem jako podstawa projektowania zieleni w otoczeniu zabytkowym

11.40 – 12.00       PRZERWA

12.00 – 13.20       PANEL TRZECI: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ

prowadzenie:        Agnieszka Ozimek (Politechnika Krakowska, SPAK)

12.00 – 12.20

Justyna Rubaszek, Irena Niedźwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SPAK)

Strategiczna zielono-błękitna infrastruktura jako sposób mitygacji i adaptacji do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabytkowych Wrocławia

12.20 – 12.40

Wojciech Bobek (Politechnika Krakowska)

Idea miasta gąbki – nowe metody retencji wody w mieście 

12.40 –13.00

Krzysztof Wielgus, Jadwiga Wielgus (Politechnika Krakowska)

Strukturalna rola zieleni w konstrukcji i rewaloryzacji zabytków fortyfikacji nowożytnej 

13.00 – 13.20

Piotr Muras (em. pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) 

Dendroflora obszarów zabytkowych wobec zmian klimatu

13.20 – 14.10      PRZERWA

14.10 16.00        PANEL CZWARTY: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ

prowadzenie:         Monika Bogdanowska  (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

14.10 – 14.30

Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Woda i zieleń na Rynku Krakowskim 

14.30 – 14.50

Dominika Kuśnierz-Krupa, Justyna Kobylarczyk, Michał Krupa (Politechnika Krakowska)

Zieleń w przestrzeni rynku miasta zabytkowego – wstęp do badań  

14.50 – 15.10

Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska), Dorota Jopek, Laura Kochel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa – historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu 

15.10 – 15.30

Krzysztof Radzicki, Anna Porębska, Izabela Godyń, Krzysztof Muszyński, Roman Paruch (Politechnika Krakowska)

Zagrożenia związane z oddziaływaniem wód powierzchniowych i podziemnych na obszary i obiekty zabytkowe: korelacja zagrożeń i minimalizacja ryzyka w kontekście antropopresji i zmian klimatu

 

15.30 – 15.55       DYSKUSJA I WNIOSKI:

prowadzenie:      Monika Bogdanowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

15.55 – 16.00       ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Możliwość komentowania została wyłączona.